ПЕДАГОШКИ ВОДИЧ

Nova škola
Оцењивање ученика је обавезан, сложен и одговоран задатак сваког учитеља.
Оно треба да буде у функцији развоја ученика и његових способности, стога
представља континуирану педагошку активност. Оцењивањем се исказује однос
према учењу и знању, подстиче се мотивација за учење, ученик се оспособљава
за објективну процену сопствених постигнућа и постигнућа других ученика и
развија се систем вредности. Праћење развоја, напредовања и остварености
постигнућа ученика у току школске године обавља се формативним и сумативним
оцењивањем.
• Сумативно оцењивање представља вредновање ученичких постигнућа на
крају програмске целине/класификационог периода из предмета и владања и по
правилу се односи на бројчану оцену.
• Формативно оцењивање представља континуирано праћење постигнућа
и владања ученика током целе школске године, пружа повратну информацију
и препоруке за даље напредовање. Евидентира се, по правилу, у педагошкој
документацији наставника.
Имајући у виду нови Правилник о оцењивању (Правилник о оцењивању
ученика у основном образовању и васпитању „Сл. гласник РС“, бр. 67/2013.) и
принципе формативног оцењивања, направили смо Педагошки водич. Сврха
водича је да се учитељу олакша процес формативног оцењивања, праћење
постигнућа и напредовања ученика другог, трећег и четвртог разреда основне
школе.
Користећи Педагошки водич у свом раду учитељ је у прилици да има јаснију
слику о остварености циљева у току школске године, ангажовању ученика у
настави, напредовању ученика у односу на претходни период. Такође, стиче
потпунију слику целог одељења.
На крају Педагошког водича остављен је празан простор који омогућава
учитељу да дода оно што мисли да је значајно за одељење, а што недостаје у
водичу.

ЦЕНА 600 ДИНАРА

ПОРУЧИТЕ ОДМАХ

Share